Koszty Gospodarowania Odpadami

Koszty Gospodarowania Odpadami


KGO – Koszty Gospodarowania Odpadami inaczej Opłata Recyklingowa rozumiana jako opłata za zbieranie, przetwarzanie i recykling odpadów elektronicznych przez producentów. Zgodnie w myśl ustawy koszt KGO jest ujęty w cenie zamawianego towaru.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty. Ze względu na szerokie pojęcie „Elektrośmieci”, podzielono je na dziesięć podgrup.

Na mocy ustawy z dn. 8 lipca 2008r. Inspekcja Ochrony Środowiska może karać każdego mieszkańca za wyrzucenie zużytego urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym. Elektrośmieci zawierają szkodliwe substancje (ołów, kadm, rtęć) które negatywnie działają na ekologie a przede wszystkim na ludzki organizm. Karom będą podlegali również przedsiębiorcy którzy sprzedając towar RTV, AGD odmówią klientowi przyjęcia zużytego urządzenia do utylizacji.

Sprzęt RTV i ADG jest głównym surowcem wtórnym nadającym się do powtórnego przetworzenia i użycia w produkcji nowego sprzętu a tym samym daje producentom ogromne oszczędności finansowe.

Zgodnie z ustawą, elektrośmieci można oddawać do specjalistycznego punktu zbierania (TU MOŻNA ODDAĆ ELEKTROŚMIECI) oraz do sklepów, które są zobligowane do przyjmowania sprzętu od klienta w drodze wymiany – przy zakupie nowego sprzętu klient może oddać swój stary.

Przyjmowanie tychże odpadów jest bezpłatne o ile zostanie on dostarczony do sklepu zaraz po odebraniu nowego zamówionego towaru. Klient zmuszony jest do pokrycia kosztów transportu zdawanego towaru na własną rękę.

ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996r konsument:

 • Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy ZSEE). Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
 • Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSSE )
 • Zbierającym zużyty sprzęt określa się (art.3 ust. 16 ustawy o ZSEE)
  – prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu (mający pozwolenie na działalność oraz zarejestrowany w GIOŚ) lub zakład przetwarzania,
  – gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  – prowadzącego punkt serwisowy,
  – sprzedawcę detalicznego i hurtowego.
 • Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w TU MOŻNA ODDAĆ ELEKTROŚMIECI. (art. 37 pkt 2 w związku z art.35 ustawy ZSEE).
 • Informacje obejmujące adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, które działają na terenie danej gminy znajduje się na stronie internetowej danej gminy lub są podawane do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG)
 • Konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
 • Konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w punkcie serwisowym, jeżeli naprawa sprzętu nie jest możliwa lub jest nieopłacalna (art. 42a ust. 1 ustawy o ZSEE)

Odbiór zużytego sprzętu

Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym:

 • Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego
  z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży
 • Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu

UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny

Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego. Warunkiem zwrócenia zużytego sprzętu jest przygotowanie go przez Ciebie, czyli odłączenie od wszelkich instalacji, opróżnienie (np. wylanie wody z pralki bądź rozmrożenie lodówki).

UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży
  w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia
  w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego
  z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Rodzaje sprzętu podlegającego zwrotowi na zasadach określonych w ustawie:

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

Np. Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

Np. Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

3. Lampy

Np. Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm

Np. Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne,  sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Np. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary
i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi
.

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Np. Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

Nasz numer ewidencyjny GIOŚ : E0011144WBW

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: http://www.elektroeko.pl/